More Views

Que thử nước tiểu Erba

Liên hệ

Details

Mã hàng

Tên hàng

Thông số đo

Đóng gói

FINUAPLI0001

Urodip 10 e

Leu/Nit/pH/Pro/Glu/UBG/Bili/Ket/Hgb/SG

100 strips/botle

10003316

Diaphan

Glu/Ket

50 strips/bottle

10003351

Glukophan

Glu

50 strips/bottle

10007386

Dekaphan

Leu/Nit/pH/Pro/Glu/UBG/Bili/Ket/Hgb/SG

100 strips/bottle

10010228

Triphan

pH/Pro/Glu

100 strips/bottle

10010262

Microalbuphan Laura

MicroALB/Creat - Laura

50 strips/bottle

10003320

Triphan

pH/Pro/Glu

50 strips/bottle

10003350

Dekaphan Laura

Leu/Nit/pH/Pro/Glu/UBG/Bili/Ket/Hgb/SG

50 strips/bottle

10008297

Dekaphan Laura

Leu/Nit/pH/Pro/Glu/UBG/Bili/Ket/Hgb/SG

100 strips/bottle

10003331

Tetraphan Dia

Glu/Ket/pH/Pro

50 strips/bottle