More Views

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa ERBA dùng cho máy bán tự động

Liên hệ

Details

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

MÃ HÀNG

BLT00001

BLT0002

BLT00003

BLT00004

BLT00006

BLT00052

BLT00053

BLT00050

BLT00051

BLT00009

BLT00010

BLT 00011

BLT 00015

BLT00016

BLT00079

BLT00033

BLT00034

BLT00035

BLT00036

BLT00018

BLT00017

BLT00020

BLT00019

BLT00080

BLT00081

BLT00023

BLT00024

BLT00025

BLT00026

BLT00027

BLT00028

BLT00032

XSYS0061

BLT00037

BLT00041

BLT00049

BLT00045

BLT00047

BLT00048

BLT00054

BLT00055

BLT00057

BLT00059

BLT00058

BLT00060

BLT00061

BLT00062

XSYS0034

TÊN HÀNG

ALB 250

ALB 500

ALP AMP 150

ALP AMP 500

AMY SINGLE 100

ALT/GPT 250

ALT/GPT 500

AST/GOT 250

AST/GOT 500

BIL D 200

BIL T 200

BIL T&D 200

CA 100

 CA 250

CHEM WASH

CL 250

CHOL 5 X 50

CHOL 1000

CHOL 250

CK MB 100

CK 100

CREA 200

CREA 1000

ERBA NORM

ERBA PATH

GGT 100

GGT 250

GLU 500

GLU 4 X 250

GLU 1000

HDL 80

HDL PREC 100

HDL /LDL CAL

LDH 100

LDL 80

MG 250

MP 100

PHOS 100

PHOS 250

TP 250

TP 500

TG 100

TG 250

TG 1000

UREA 1000

UREA 250

UA SINGLE 200

XL MULTICAL

PHƯƠNG PHÁP

BCG

BCG

AMP

AMP

CNP-G3

MOD IFCC

IFCC

MOD IFCC

MOD IFCC

MOD PEARLMAN & LEE

MOD PEARLMAN & LEE

MOD PEARLMAN & LEE

ARSENAZO

ARSENAZO

N.A.

FERRIC THIOCYANATE

CHOD PAP

CHOD PAP

CHOD PAP

Immunoinhibition

DGKC

JAFFE; RATIO 1:1

JAFFE: RATIO 1:1

N.A.

N.A.

SZASZ

SZASZ

GOD POD

GOD POD

GOD POD

DIRECT METHOD

PA and MC

N.A.

DGKC

DIRECT METHOD

XYLIDYL BLUE

PYRAGALLOL

AMMONIUM MOLY

AMMONIUM MOLY

BIURET

BIURET

GPO

GPO

GPO

UREASE GLDH

UREASE GLDH

Uricase

N.A.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

5 X 50 ML

5 X 100 ML

R1:4x30ml         R2:1x30ml

R1:4x100ml       R2:1x100ml

5 X 20 ML

R1: 4 X 50 ML  R2: 1 X 50 ML

R1: 4 X 100 ML R2: 1 X 100 ML

R1: 4 X 50 ML R2: 1 X 50 ML

R1: 4 X 100 ML R2: 1 X 100 ML

R1: 4 X 50 ML R2: 1 X 6 ML

R1: 4 X 50 ML       R2: 1 X 6 ML

R1: 2 X 50 ML R2: 2 X 50 ML  R3: 1 X 6 ML

2 X 50 ML

1 X 250 ML

4X50 ML

1 X 250 ML

5 X 50 ML

1 X 1000 ML

1 X 250 ML

R1: 2 X40 ML R2: 2 X 10 ML

R1: 2 X 40 ML R2: 2 X 10 ML

R1: 2 X 50 ML  R2: 2 X 50 ML

R1: 2 X 250 ML R2: 2 X 250 ML

4X5 ML

4X5 ML

R1: 4 X 20 ML R2: 1 X 20 ML

R1: 4 X 50 ML R2: 1 X 50 ML

2 X 250 ML

4x250 ML

1 X 1000 ML

R1 2x30ml R2 2x10ml

2 X 50 ML

2x1ml

R1: 4 X 20 ML R2: 1 X 20 ML

R1 2x30ml R2 2x10ml

1 X 250 ML

2 X 50 ML

2 X 50 ML

1X 250 ML

5 X 50 ML

2 X 250 ML

2x50 ML

1X 250 ML

1 X 1000 ML

R1: 4 X 200 ML R2: 1 X 200 ML

R1: 4 X 50 ML R2: 1 X 50 ML

4 x 50 Ml

4X3 ML