More Views

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa Erba

Liên hệ

Details

ĐÓNG GÓI CHO MÁY TỰ ĐỘNG XL SERI
TT Mã hàng Tên hàng Phương pháp Đóng gói
1 XSYS0001 ALB 440 BCG  10 X 44 ML
2 XSYS0002 ALP 110 IFCC, AMP  R1-2 X 44 ML
R2-2 x 11 ML
3 XSYS0003 AMY 110 CNPG3 5 X 22 ML
4 XSYS0074 ALT/GPT 564   MODIFIED IFCC R1-6 x 72 ML
XL-1000 R2-6 x 22 ML
5 XSYS0017 ALT/GPT 330 MODIFIED IFCC R1-6X 44ML 
R2-3 X 22ML
6 XSYS0046 ASO Immunoturbidimetry R1-2 x 40 ML
R2-2 x 10 ML
7 XSYS0051 ASO CAL SH Immunoturbidimetry 1 ml
8 BLT20004 ASO CON Immunoturbidimetry 1 ml
9 XSYS0073 AST/GOT 564   MODIFIED IFCC R1-6 x 72 ML
XL-1000 R2-6 x 22 ML
10 XSYS0016 AST/GOT 330 MODIFIED IFCC R1-6X 44ML 
R2-3 X 22ML
11 XSYS0086 BIL D DCA 330 With DCA R1-6X 44ML
R2-3 X 22ML 
12 XSYS0028 BIL D 330 Walter & Gerard R1-6X  44ML
R2-3 X 22ML
13 XSYS0023 BIL T 330 Walter & Gerard R1-6X 44ML 
R2-3 X 22ML 
14 XSYS0087 BIL T DCA 330 With DCA R1-6X 44ML
R2-3 X 22ML 
15 XSYS0077 CRP-HS   IMMUNOTURBIDIMETRY R1-2 x 40 ML
R2-2 x 8 ML
16 XSYS0007 CA  120 ARSENAZO 10 x 12 ML
17 XSYS0008 CL 120 MERCURIC THIOCYANATE 10 X 12 ML
18 XSYS0009 CHOL 440 CHOD POD 10 X 44ML
19 XSYS0070 CHOL 576   CHOD POD 8 x 72 ML
XL-1000
20 XSYS0047 CRP Immunoturbidimetry R1-2 x 40 ML
R2-2 x 10 ML
21 XSYS0024 CREA 275 JAFFE R1-5 X 44 ML
R2-5 X 11ML
22 XSYS0076 CREA  564  JAFFE R1-6 x 72 ML
XL-1000 R2-6 x 22 ML
23 XSYS0085 CREA ENZ 200 ENZYMATIC R1-5 x 30 ML
R2-5 x 10 ML
24 XSYS0022 CK 110 IFCC & DGKCH R1-2 X 44 ML   
R2-2 x 11 ML
25 XSYS0029 CK MB 110 IMMUNOINHIBITION  R1-2 X 44 ML 
R2-2 x 11 ML
26 XSYS0053 CRP CAL SH Immunoturbidimetry 1 ml
27 BLT20013 CRP CON H Immunoturbidimetry 1 ml
28 BLT20014 CRP CON L Immunoturbidimetry 1 ml
29 BLT00080 ERBA NORM Normal Level Controls 4 x  5 ML
30 BLT00081 ERBA PATH Pathological Level Controls 4 x  5 ML
31 XSYS0011 GGT 110 SZASZ R1-2 X 44 ML  
R2-2 x 11 ml
32 XSYS0077 GGT330  SZASZ R1-6 x 44 ML 
XL-1000 R2-3 x 22 ML
33 XSYS0012 GLU 440 GOD POD (with mutarotase)  10 X44 ML 
34 XSYS0069 GLU- 576  GOD POD 8 x 72 ML
XL-1000
35 XSYS0054 HBA1c Immunoturbidimetry R1-1X24 
R2-  1X8 + 1x4
R3- 2x50
36 XSYS0057 HBA1c CAL SET Immunoturbidimetry 4 x 0.25 ml       
37 XSYS0055 HBA1c CON H Immunoturbidimetry 1 x 0.25 ml       
38 XSYS0056 HBA1c CON L Immunoturbidimetry 1 x 0.25 ml       
39 XSYSY0043 HDL C 160 Direct Method with PVS & PEGME R1-4 x 30 ML 
R2-4 x 10ML  
40 XSYS0078 HDL C 360  Direct Method with PVS & PEGME R1-4 x 68 ML
XL-1000 R2-4 x 22 ML
41 XSYS0061 HDL/LDL CAL  N.A 2 x 1ml 
42 XSYS0049 FE 125 Ferrozine R1-4 x 25 ML 
R2-2 x 12.5 ML
STD 2 x 2 ML  
43 XSYS0013 LDH 110 DGKCH R1-2 X 44 ML
R2-2 x 11 ML
44 XSYS0044 LDL C 80 IMMUNOINHIBITION R1-2 X 30ML 
R2-2 X 10ML
45 XSYS0081 LIP  110 ENZYMATIC, COLORIMETRIC R1-2 x 44 ML 
R2-2 x 11 ML
46 XSYS0040 MG 88 XYLYIDYL BLUE 2x44 ML
47 BLT20033 MAL CON Immunoturbidimetry 1ml 
48 BLT20032 MAL CAL Immunoturbidimetry 1ml 
49 XSYS0083 MAL  IMMUNOTURBIDIMETRY R1-2 x 30 ML
R2-1 x 10 ML
50 XSYS0027 MP 120 PYROGALLOL RED  10 X 12 ML 
51 BLT20034 MULTICON L1 Immunoturbidimetry 1ml
52 BLT20035 MULTICON L2 Immunoturbidimetry 1ml 
53 XSYS0015 PHOS 120 UV PHOSPHOMOLYBDATE 10 X12 ML 
54 XSYS0052 RF CAL SH Immunoturbidimetry 1 ml
55 BLT20039 RF CON Immunoturbidimetry 1 ml
56 XSYS0048 RF Immunoturbidimetry 2x40/2X8
57 XSYS0018 TP 440 BIURET  10 X 44 ML
58 XSYS0071 TG 576  GPO 8 x 72 ML
XL-1000
59 XSYS0041 TG 440 GPO 10 x 44 ML
60 XSYS0050 UIBC 125 Ferrozine R1-4 x 25 ML
R2-2 x 12.5 ML
STD 2 x 2 ML  
61 XSYS0075 UREA 564  UREASE GLDH  R1-6 x 72 ML
XL-1000 R2-6 x 22 ML
62 XSYS0020 UREA 275 UREASE GLDH  R1-5 X 44 ML 
R2-5 X 11ML 
63 XSYS0042 UA 400 URICASE, SINGLE REAGENT 10 x 44 ML
64 XSYS0072 UA 576  URICASE; SINGLE REAGENT 8 x 72 ML
XL-1000
65 XSYS0082 XL AUTOWASH XL WASHING SOLUTION R1-5 x 44 ML
AC / AL R2-5 x 44 ML
66 XSYS0034 XL MULTICAL Multi-Calibrator 4 X 3 ML
67 XSYS0066 XL WASH XL analysers Washing solution 4 x 100 ML 
         
ĐÓNG GÓI CHO MÁY BÁN TỰ ĐỘNG
TT Mã hàng Tên hàng Phương pháp Đóng gói
1 BLT00001 ALB 250 BCG 5 X 50 ML 
2 BLT0002 ALB 500 BCG 5 X 100 ML
3 BLT00003 ALP AMP 150 AMP R1:4x30ml        R2:1x30ml
4 BLT00004 ALP AMP 500 AMP R1:4x100ml      R2:1x100ml
5 BLT00006 AMY SINGLE 100 CNP-G3  5 X 20 ML
6 BLT00052 ALT/GPT 250 MOD IFCC R1: 4 X 50 ML 
R2: 1 X 50 ML
7 BLT00053 ALT/GPT 500 IFCC  R1: 4 X 100 ML
R2: 1 X 100 ML
8 BLT00050 AST/GOT 250 MOD IFCC R1: 4 X 50 ML 
R2: 1 X 50 ML
9 BLT00051 AST/GOT 500 MOD IFCC R1: 4 X 100 ML
R2: 1 X 100 ML
10 BLT00009 BIL D 200 MOD PEARLMAN & LEE R1: 4 X 50 ML 
R2: 1 X 6 ML
11 BLT00010 BIL T 200 MOD PEARLMAN & LEE R1: 4 X 50 ML      R2: 1 X 6 ML
12 BLT 00011 BIL T&D 200 MOD PEARLMAN & LEE R1: 2 X 50 ML      R2: 2 X 50 ML      R3: 1 X 6 ML
13 BLT 00015 CA 100 ARSENAZO  2 X 50 ML
14 BLT00016  CA 250 ARSENAZO  1 X 250 ML 
15 BLT00079 CHEM WASH N.A. 4X50 ML
16 BLT00033 CL 250  FERRIC THIOCYANATE 1 X 250 ML 
17 BLT00034 CHOL 5 X 50  CHOD PAP 5 X 50 ML 
18 BLT00035 CHOL 1000  CHOD PAP 1 X 1000 ML
19 BLT00036 CHOL 250  CHOD PAP 1 X 250 ML 
20 BLT00018 CK MB 100 Immunoinhibition R1: 2 X40 ML       R2: 2 X 10 ML
21 BLT00017 CK 100 DGKC R1: 2 X 40 ML      R2: 2 X 10 ML
22 BLT00020 CREA 200 JAFFE; RATIO 1:1 R1: 2 X 50 ML      R2: 2 X 50 ML
23 BLT00019 CREA 1000 JAFFE: RATIO 1:1 R1: 2 X 250 ML    R2: 2 X 250 ML
24 BLT00080 ERBA NORM N.A. 4X5 ML
25 BLT00081 ERBA PATH N.A. 4X5 ML
26 BLT00023 GGT 100 SZASZ R1: 4 X 20 ML 
R2: 1 X 20 ML
27 BLT00024 GGT 250 SZASZ R1: 4 X 50 ML 
R2: 1 X 50 ML
28 BLT00025 GLU 500 GOD POD 2 X 250 ML
29 BLT00026 GLU 4 X 250 GOD POD 4x250 ML
30 BLT00027 GLU 1000 GOD POD 1 X 1000 ML 
31 BLT00028 HDL 80 DIRECT METHOD WITH PVS AND PEGME R1 2x30ml
R2 2x10ml 
32 BLT00032 HDL PREC 100 Phosphotungstic Acid and Magnesium Chloride 2 X 50 ML 
33 XSYS0061 HDL /LDL CAL N.A. 2x1ml
34 BLT00037 LDH 100 DGKC R1: 4 X 20 ML 
R2: 1 X 20 ML
35 BLT00041 LDL 80 DIRECT METHOD WITH PVS AND PEGME R1 2x30ml
R2 2x10ml 
36 BLT00049 MG 250 XYLIDYL BLUE 1 X 250 ML 
37 BLT00045 MP 100 PYRAGALLOL 2 X 50 ML 
38 BLT00047 PHOS 100 AMMONIUM MOLY 2 X 50 ML 
39 BLT00048 PHOS 250 AMMONIUM MOLY 1X 250 ML
40 BLT00054 TP 250 BIURET 5 X 50 ML 
41 BLT00055 TP 500 BIURET 2 X 250 ML
42 BLT00057 TG 100 GPO 2x50 ML
43 BLT00059 TG 250 GPO 1X 250 ML
44 BLT00058 TG 1000 GPO 1 X 1000 ML
45 BLT00060 UREA 1000 UREASE GLDH R1: 4 X 200 ML 
R2: 1 X 200 ML
46 BLT00061 UREA 250 UREASE GLDH  R1: 4 X 50 ML 
R2: 1 X 50 ML
47 BLT00062 UA SINGLE 200 Uricase 4 x 50 Ml
48 XSYS0034 XL MULTICAL  N.A. 4X3 ML