More Views

Hóa chất xét nghiệm điện giải máy Erba Lyte

Liên hệ

Hãng SX: Erba Lachema S.R.O - CH Séc

Details

Product Code

Product description

Pack size

FINELEMC0001

ERBA LYTE QC SOLUTION

100ml

FINELEMC0003

ERBA LYTE CLEANING SOLUTION

100ml

FINELEMC0004

ERBA LYTE CO2 STANDARD

100ml

FINELEMC0005

ERBA LYTE K ELECTRODE FILL SOLUTION

100ml

FINELEMC0006

ERBA LYTE NA & CL ELECTRODE FILL SOLUTION

100ml

FINELEMC0007

ERBA LYTE CA ELECTRODE FILL SOLUTION

100ml

FINELEMC0008

ERBA LYTE LI ELECTRODE FILL SOLUTION

100ml

FINELEMC0009

ERBA LYTE REFERENCE ELECTRODE FILL SOLUTION

100ml

FINELEMC0010

ERBA LYTE NA CONDITIONER

100ml

FINELEMC0012

ERBA LYTE PLUS REAGENT PACK (Na/K/Cl)

(PACK) 650 ml-Std.A & 350 ml-Std.B

FINELEMC0013

ERBA LYTE CA REAGENT PACK (Na/K/Cl/Ca)

(PACK) 650 ml-Std.A & 350 ml-Std.B

FINELEMC0014

ERBA LYTE PRO REAGENT PACK (Na/K/Cl/Co2)

(PACK) 650 ml-Std.A & 350 ml-Std.B

FINELEMC0015

ERBA LYTE PRO PLUS REAGENT PACK (Na/K/Cl/Ca/Co2)

(PACK) 650 ml-Std.A & 350 ml-Std.B

FINELEMC0016

ERBA LYTE LI+ REAGENT PACK (Na/K/Cl/Li)

(PACK) 650 ml-Std.A & 350 ml-Std.B

FINELEMC0017

ERBA LYTE LI STANDARD

100ml

FINELEMC0018

ERBA LYTE LI (HIGH) QC SOLUTION

100ml

FINELEMC0019

ERBA LYTE LI (LOW) QC SOLUTION

100ml

FINELEMC0020

ERBA LYTE CA QC SOLUTION

100ml